Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

Zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1327 ze zm.) zwanej dalej ustawą, Prezydent Miasta Świnoujście ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację niżej wymienionego zadania publicznego. RODZAJ ZADANIA: Zadanie z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. NAZWA ZADANIA: „Organizacja, w okresie […]

więcej